فرم های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم های مورد نیاز حین تحصیل

فرم درخواست در شورای تحصیلات تکمیلی 

فرم درخواست مرخصی تحصیلی 

فرم تقاضای میهمانی

فرم انتخاب واحد با تأخیر-حذف اضطراری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فرم درخواست تمدید سنوات ترم ششم (از طریق سامانه گلستان درخواست ثبت شود برای دریافت فایل راهنما اینجا را کلیک کنید)

فرم شرکت در جلسه دفاعیه ها و سمینارها  

فرم تطبیق واحد

فرم نیمسال جبرانی (ترمیم معدل)

فرم انصراف از تحصیل

فرم تقاضای حذف کمیسیون پزشکی

فرمهای مورد نیاز جهت تعیین استاد راهنما در نیمسال اول

فرم انتخاب استاد راهنما

فرم درخواست راهنمایی/ مشاوره پایان نامه دانشجویان خارج از دانشگاه

فرم های مورد نیاز جهت تصویب پیشنهادیه 

فرم پیشنهادیه و تصویب پیشنهادیه پایان نامه و تعهد استاد راهنما

فرم تعیین استاد مشاور(

فرم تعهد تصویب پیشنهادیه

فرم های مورد نیاز برای دفاع از پایان نامه

فرم درخواست اجازه دفاع از پایان نامه 

فرم ارزیابی پایان نامه  (جدید )

فرم تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه

فرم منشور اخلاق پژوهش

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد(93 و ما قبل قدیم)

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد (94 به بعد مختص دانشجویانی  که در نیمسال 981 و قبل از آن دفاع نموده اند)

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد (94 به بعد مختص دانشجویانی  که در نیمسال 982 وبعد از آن دفاع نموده اند)

 

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرم شماره (جهت درج در پرونده)

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرم شماره 1(جهت درج در پایان نامه)

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرم شماره 2 ( گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی)

 فرم تغییر عنوان پیشنهادیه دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم های مورد نیاز پس از دفاع از پایان نامه

فرم  گزارش تایید انجام اصلاحات پایان نامه 

تسویه حساب با دانشگاه بصورت الکترونیکی (جهت مشاهده راهنما کلیلک کنید)

فرم چکیده پایان نامه

فرم درخواست ارسال گواهی موقت (جدید) (حتما تایپ گردد)

فرم تحویل پایان نامه

راهنمای ثبت پیشرفت تحصیلی- دانشجو

راهنمای پیشرفت تحصیلی- استاد

Author's Declaration of Thesis Originality(ورودی 93 و ماقبل)

Author's Declaration of Thesis Originality(ورودی 94 به بعد)

Master's/Ph.D. Thesis Defense Report(ورودی قبل از 93)

Master's/Ph.D. Thesis Defense Report(ورودی 94 به بعد)

Research Ethics Charter