« بازگشت

فرم های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم های مورد نیاز حین تحصیل

فرم گزارش وضعیت تحصیلی (پیشرفت کار) دانشجو(جدید)

فرم درخواست مرخصی تحصیلی (جدید)

فرم تقاضای میهمانی(جدید)

فرم انتخاب واحد با تأخیر-حذف اضطراری برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی(جدید)

فرم درخواست تمدید سنوات ترم ششم (جدید)

فرم شرکت در جلسه دفاعیه ها و سمینارها  (جدید)

فرم تطبیق دروس دانشجویان انتقالی و میهمان (جدید)

فرم نیمسال جبرانی (ترمیم معدل)

فرم انصراف از تحصیل

فرمهای مورد نیاز جهت تعیین استاد راهنما در نیمسال اول

فرم انصراف از تحصیل (جدید)

فرم انتخاب استاد راهنما(جدید)

فرم درخواست راهنمایی/ مشاوره پایان نامه دانشجویان خارج از دانشگاه(چدید)

فرم های مورد نیاز جهت تصویب پیشنهادیه 

فرم پیشنهادیه و تصویب پیشنهادیه پایان نامه

فرم تعهد نامه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد برای دانشجویانی که یک استاد راهنما دارند

 فرم تعهد نامه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد برای دانشجویانی که بیش از یک استاد راهنما دارند

فرم تعیین استاد مشاور(جدید)

فرم تعهد تصویب پیشنهادیه(جدید)

فرم های مورد نیاز برای دفاع از پایان نامه

فرم درخواست اجازه دفاع از پایان نامه (جدید)

فرم ارزیابی پایان نامه (جدید)

فرم تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه(جدید)

فرم منشور اخلاق پژوهش(جدید)

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد(93 و ما قبل قدیم)

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد (94 به بعد جدید)

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرم شماره (جهت درج در پرونده)

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرم شماره 1(جهت درج در پایان نامه)

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرم شماره 2 ( گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی)

 فرم تغییر عنوان پیشنهادیه دانشجویان کارشناسی ارشد

فرم های مورد نیاز پس از دفاع از پایان نامه

فرم  گزارش تایید انجام اصلاحات پایان نامه (جدید)

تسویه حساب با دانشگاه بصورت الکترونیکی (جهت مشاهده راهنما کلیلک کنید)

فرم چکیده پایان نامه(جدید)

فرم درخواست ارسال گواهی موقت (جدید) (حتما تایپ گردد)

فرم تحویل پایان نامه

راهنمای ثبت پیشرفت تحصیلی- دانشجو

راهنمای پیشرفت تحصیلی- استاد

Author's Declaration of Thesis Originality(ورودی 93 و ماقبل)

Author's Declaration of Thesis Originality(ورودی 94 به بعد)

Master's/Ph.D. Thesis Defense Report(ورودی قبل از 93)

Master's/Ph.D. Thesis Defense Report(ورودی 94 به بعد)

Research Ethics Charter(جدید)