فرم‌های مورد نیاز دوره دکتری

فرم شماره 1 - انتخاب استاد راهنما

فرم شماره 2 - تعهد نامه پذیرش دانشجوی دکتری، به امضای استاد، برای دانشجویانی که یک استاد راهنما دارند

فرم شماره 3 - تعهد نامه پذیرش دانشجوی دکتری، به امضای استاد، برای دانشجویانی که بیش از یک استاد راهنما دارند

فرم شماره 4 - تعیین استاد مشاور (جدید)

فرم شماره 5 - اعلام آمادگی دانشجو برای شرکت در آزمون جامع (جدید)

فرم شماره 6 - معرفی دانشجو برای آزمون جامع به دانشکده، توسط گروه آموزشی، و همچنین پیشنهاد اساتید مدعو برای آزمون جامع

فرم شماره 7 - صورتجلسه آزمون جامع

فرم شماره 8 - فرم پیشنهادیه رساله دکتری و تعهد نامه اساتید راهنما

فرم شماره 9 - داوری پیشنهادیه رساله دکتری (جدید)

فرم شماره 10- اظهارنظر نماینده تحصیلات تکمیلی (جدید)

فرم شماره 11 - گزارش کار پیشرفت آموزشی و پژوهشی(جدید)

فرم شماره 12 - اطلاعات مقاله‌های مستخرج از رساله دوره دکتری جهت احراز شرط کفایت

فرم شماره 13 - درخواست اجازه دفاع از رساله دکتری(جدید)

فرم شماره 14- فرم تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه(جدید)

فرم شماره 15 - فرم منشور اخلاق پژوهش(جدید)

فرم شماره 16- داوری رساله دکتری دانشکده علوم پایه و فنی، مهندسی

فرم شماره 17- داوری رساله دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فرم شماره 18 - صورتجلسه دفاع از رساله دکتری(جهت درج در رساله دکتری)

فرم شماره 18 - صورتجلسه دفاع از رساله دکتری(اصلی)

فرم شماره 19- گزارش تأیید اصلاحات رساله دکتری

فرم شماره 20- فرم تحویل رساله

فرم شماره 21 - تسویه حساب با دانشگاه  به صورت الکترونیکی (جهت مشاهده فایل راهنما کلیلک کنید)

فرم شماره 22 - چکیده پایان نامه(جدید)

فرم شماره 23- شرکت در جلسه دفاعیه ها و سمینارها (جدید)

 فرم شماره 24- فرم درخواست همکاری با گروه آموزشی دانشجویان دکتری (جدید)

فرم شماره 25- فرم درخواست ارسال گواهی موقت (جدید) (حتما تایپ گردد)

فرم شماره 26 - فرم تغییر عنوان پیشنهادیه رساله دکتری (جدید)

فرم شماره 27 - فرم انصراف از تحصیل (جدید)

فرم شماره 28-فرم تطبیق دروس دانشجویان( انتقالی و میهمان)

فرم شماره 29-فرم تمدید سنوات ترم  دهم (از طریق سامانه گلستان درخواست ثبت شود برای دریافت فایل راهنما اینجا را کلیک کنید)

فرم شماره 30 - درخواست انتخاب واحد با تاخیر

 فرم شماره 31- فرم گزارش کار پیشرفت آموزشی و پژوهشی دانشجویان دکتری

فرم شماره 32 فرم درخواست مرخصی تحصیلی (جدید)

فرم شماره 33 ارزیابی رساله (جدید )

فرم شماره 34 اعلام بسندگی آزمون زبان( جدید)   -  فرم بسندگی زبان (قدیمی)

فرم شماره 35 فرم درخواست در شورای تحصیلات تکمیلی 

راهنمای ثبت پیشرفت تحصیلی- دانشجو

راهنمای پیشرفت تحصیلی- استاد

Author's Declaration of Thesis Originality(جدید)

Master's/Ph.D. Thesis Defense Report(جدید)

Research Ethics Charter(جدید)

کلیه فرم های فرصت مطالعاتی

فرم درخواست کتبی صدور دانشنامه

فرم تقاضای حذف کمیسیون پزشکی