کارکنان تحصیلات تکمیلی

 خانم رقیه فرجی

-دایره اداره امتحانات

- کارشناس ایجاد رشته های دانشگاه اراک در کلیه مقاطع

-کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی 

تلفن: 32621328-086

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آقای مهندس حسین محمدی

-  اداره ثبت نام

-نظام وظیفه

-دایره خدمات آموزشی 

تماس: 32621326-086

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  آقای محمدعلی امیری

 - کارشناس اداره فارغ التحصیلان

086-32621324

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خانم سکارد

 - کارشناس اداره فارغ التحصیلان(صدور کلیه مدارک تحصیلی  )

086-32621320

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خانم آل حسین

 - کارشناس دانشجویان خارجی

086-32621364

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خانم مهندس  نجفی 

- کارشناس خدمات آموزشی 

08632621364

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خانم فراهانی

- کارشناس خدمات آموزشی 

08632621324