آزمون مرحله دوم دکتری تخصصی سال 1395 در کلیه رشته های اعلام شده در دفترچه شماره 2، در دو بخش آزمون کتبی تخصصی و مصاحبه برگزار خواهد شد.