معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ورزشی

دکتر اسفندیار خسروی زاده

تلفن تماس:۰۸۶۳۴۱۷۳۴۹۲