معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم

 

دکتر میترا نوری، عضو هیات علمی گروه زیست

 

سمت : معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم

تلفن تماس: 34173414 - 086

پست الکترونیک:M-Noori@araku.ac.ir