« بازگشت

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی

 

 

دکتر علی خدیوی ، عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی

 

دکتری کشاورزی،علوم باغبانی

 

تلفن تماس: 08632777401

پست الکترونیک: a-khadivi@araku.ac.ir

 

 

شرح وظایف:

 

1- نظارت بر روند انتخاب واحد

 

2- انتخاب اساتید راهنما و مشاور

 

3- پیشنهاد پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 

4- تصویب یا اصلاح موضوعات پیشنهادی براساس نظر اعضای شورا

 

5- تصمیم گیری در مورد مسائل جاری و اداری  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با توجه به نظر کارشناسی اعضای شورای تحصیلات تکمیلی