لیست دانشجویان دارای منع ثبت نام

لیست دانشجویان دارای منع ثبت نام

پیرو  اطلاع رسانی های قبلی و با توجه به دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور  دانشجویانی که اصل مدرک آخرین مقطع تحصیلی و کپی مقاطع قبلی را تحویل نداده اند مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند.

*دانشجویان شاغل آموزش پرورش که در مقطع قبلی در دانشگاه فرهنگیان بوده اند میبایست جهت ارسال تصویر گواهی موقت، ریز نمرات و تائیدیه تحصیلی پیگیری لازم را انجا دهند و تا زمانی که مدارک مذکور به دانشگاه ارسال نشود سامانه برای آن ها باز نخواهد شد.

* منظور از موافقت نامه کتبی،  موافقت محل کار با ادامه تحصیل دانشجو می باشد.

جهت مشاهده اسامی افراد دارای منع ثبت نام اینجا را کلیک کنید.