کارکنان تحصیلات تکمیلی

الف- کارکنان مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

- مسئول اداره ثبت نام و خدمات آموزشی

- مسئول سایت تحصیلات تکمیلی

-مسئول سامانه تائید مدارک دانشگاهی استان مرکزی جهت ترجمه

آقای مهندس حسین محمدی

مدرک:کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات سیستم

تماس: 32621326-086

شرح وظایف اداره ثبت نام و خدمات آموزشی

 

- مسئول دفتر مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک

- مسئول اداره امتحانات

- مسئول ایجاد رشته های دانشگاه اراک در کلیه مقاطع

 آقای مهندس کیارش آقاخانی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

تلفن: 32621328-086
شرح وظایف اداره امتحانات

 

  

 - مسئول اداره فارغ التحصیلان

آقای محمدعلی امیری

مدرک:کارشناسی روابط عمومی

086-32621324

 شرح وظایف اداره فارغ التحصیلان
 

  ب- کارکنان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها

دانشکده علوم انسانی: سرکار خانم دریا بیگی تلفن‌های 4- 32777401 داخلی 338

دانشکده علوم پایه: سرکار خانم خوشگفتار تلفن 34173414

دانشکده فنی و مهندسی: سرکار خانم عسگری تلفن 32625054

دانشکده کشاورزی :سرکار خانم رضایی تلفن‌های 4- 32777401 داخلی 267

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی : سرکارخانم فراهانی 34173492