مهلت انصراف از تحصیل دانشجویان ورودی جدید تحصیلات تکمیلی

مهلت انصراف از تحصیل دانشجویان ورودی جدید تحصیلات تکمیلی

به اطلاع دانشجویان میرساند بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه اراک  آخرین مهلت انصراف از تحصیل دانشجویان ورودی جدید تحصیلات تکمیلی (بدون هزینه) 30/8/1400 میباشد و انصراف پس از تاریخ مذکور مشمول پرداخت هزینه می باشد.