معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

 

 

دکتر فردین نعمت زاده ؛  عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد

دکتری مهندسی مواد 

 

سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی

تلفن تماس: 32625050-086