معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ورزشی

دکتر فرناز فخری

تلفن تماس:۰۸۶۳۴۱۷۳۴۹۲