معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم

دکتر یاسر معصومی عضو هیات علمی گروه شیمی 

 

سمت : معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم

تلفن تماس: 34173414 - 086