معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی و دانشکده علوم انسانی

 دکتر هوشنگ یزدانی؛  استادیار گروه زبان انگلیسی

دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی

پست الکترونیک: h-yazdani@araku.ac.ir