معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی

 

  دکتر فهیمه پرویزیان؛  عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی

دکتری مهندسی شیمی

 

سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی

 

تلفن تماس: 32625050-086

 

پست الکترونیک: f-parvizian@araku.ac.ir

 

  

شرح وظایف:  

  1. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های تحصیلات تکمیلی در دانشکده
  2. برگزاری منظم شورای تحصیلات تکمیلی
  3. تصویب و تایید پیشنهادیه های دانشجویان ارشد و دکتری
  4. تصویب و تایید اساتید راهنما و مشاور دانشجویان ارشد و دکتری
  5. نظارت بر حسن اجرای دفاعیه های ارشد و دکتری
  6. نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
  7. پیگیری امور و درخواستهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  8. سایر امور مرتبط