معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه

 

دکتر بیژن فرخی، عضو هیات علمی گروه فیزیک

دکتری فیزیک - پلاسما

 

سمت : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه

 

تلفن تماس: 34173414 - 086

پست الکترونیک:b-Farokhi@araku.ac.ir  

 

 

شرح وظایف: 
 

  1. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های تحصیلات تکمیلی در دانشکده
  2. برگزاری منظم شورای تحصیلات تکمیلی
  3. تصویب و تایید پیشنهادیه های دانشجویان ارشد و دکتری
  4. تصویب و تایید اساتید راهنما و مشاور دانشجویان ارشد و دکتری
  5. نظارت بر حسن اجرای دفاعیه های ارشد و دکتری
  6. نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
  7. پیگیری امور و درخواستهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  8. سایر امور مرتبط
  9.