مراجعه جهت ویرایش پایان نامه

دانشجویان محترم توجه کنند جهت بررسی نگارش پایان نامه لازم است با همراه داشتن یک نسخه پرینت گرفته شده از پابان نامه، از روزهای شنبه الی سه شنبه به اداره تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.