مدیر تحصیلات تکمیلی

 خانم دکتر فهیمه پرویزیان ؛  دانشیار گروه مهندسی شیمی

مدرک : دکترای تخصصی 

تلفن تماس:  32621322 - 086

  شرح وظایف:

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه وظیفه برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی مربوط به دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم گیری درباره مسائل آموزشی، سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش رشته ها و ارتقاء کیفیت دوره های تحصیلات تکمیلی را بر عهده دارد.