مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی

 

 

 

دکتر تورج سپهوند 

 

 

شرح وظایف:

1- نظارت بر روند انتخاب واحد

2- انتخاب اساتید راهنما و مشاور

3- پیشنهاد پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

4- تصویب یا اصلاح موضوعات پیشنهادی براساس نظر اعضای شورا

5- تصمیم گیری در مورد مسائل جاری و اداری  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با توجه به نظر کارشناسی اعضای شورای تحصیلات تکمیلی