مدارک لازم جهت ایجاد دانشکده

به منظورطرح و بررسی درشورای گسترش دانشگاه ، شورای دانشگاه  و جلسه هیات امنای دانشگاه ، لازم است  توسط  دانشکده ها تهیه و ارسال  گردد.

 

 1-   ارائه  درخواست کتبی  دانشکده  با تایید و امضاء رئیس  دانشکده  یاجانشین  آن.

 

 2- فرم  تکمیل  شده و تاییدشده  اطلاعات  فرمهای شماره یک  تا  چهار(موجود در سایت تحصیلات تکمیلی ، قسمت ایجاد رشته)

 

 3-  ارائه دلایل توجیهی  ایجاد دانشکده جدید .

 

 4- ارائه مصوبه ( صورتجلسه) شورای گروه یا گروههای آموزشی ذیربط.

 

 5 - ارائه مصوبه ( صورتجلسه) شورای آموزشی دانشکده مربوطه .

 

6- ارائه تصاویر احکام استخدامی اعضای هیات علمی متخصص تمام وقت 

 

 7- ارائه رزومه تألیفات اعضای هیات علمی متخصص تمام وقت

 

8- ارائه طرح پیشنهادی تأسیس دانشکده (از جمله شامل مقدمه و بیان مسئله ، اهداف ، اهمیت و دلایل موضوع طرح پیشنهادی، معرفی گروه یا گروههای مورد نظر در طرح پیشنهادی، رشته های موجود به تفکیک مقطع و تاریخچه راه اندازی آنها، تعداد دانشجویان و دانش آموختگان، تعداد و اسامی اعضای هیأت علمی به تفکیک مرتبه و تخصص، فضای فیزیکی، آزمایشگاهها، کارگاهها و امکانات موجود و در شرف راه اندازی و برنامه های آینده در خصوص رشته و دوره جدید، پذیرش دانشجو، ترکیب اعضای هیأت علمی، توسعه فضای فیزیکی ، آزمایشگاهها، کارگاهها و امکانات جدید و ضمائم و پیوستها)

 

   توجه: فرمهای 1و 2و 3و 4 و صورتجلسات و تصویر احکام استخدامی و رزومه تألیفات اعضای هیأت علمی و ... می تواند در قالب ضمائم و پیوستها ارائه شود.

 

 9- ارائه مصوبه شورای دانشگاه مبنی بر تایید موضوع(توسط دفتر گسترش دانشگاه اقدام میگردد).