قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 1398

قابل توجه دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 1398

*****لازم به ذکر است پایان مهلت ثبت نام ازمون کارشناسی ارشد سال 1398 ، 1397/12/1 بوده است.