فیلم راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی LMS جهت دانشجویان جدیدالورود

فیلم راهنمای استفاده از سامانه آموزش مجازی LMS جهت دانشجویان جدیدالورود

جهت مشاهده فیلم راهنما اینجا راکلیک کنید.