فرم‌های مورد نیاز دوره کارشناسی ارشد

فرمهای مورد نیاز جهت تعیین استاد راهنما در نیمسال اول 

فرم انصراف از تحصیل (جدید)

فرم انتخاب استاد راهنما (جدید)

فرم درخواست راهنمایی/ مشاوره پایان نامه دانشجویان خارج از دانشگاه(چدید)

 فرمهای مورد نیاز جهت تصویب پیشنهادیه پایان نامه 

فرم پیشنهادیه و تصویب پیشنهادیه پایان نامه 

فرم تعهد نامه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد برای دانشجویانی که یک استاد راهنما دارند

 فرم تعهد نامه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد برای دانشجویانی که بیش از یک استاد راهنما دارند

 فرم تعیین استاد مشاور (جدید)

فرم تعهد تصویب پیشنهادیه(جدید)

 

 فرمهای مورد نیاز در حین تحصیل 

 

فرم گزارش وضعیت تحصیلی (پیشرفت کار) دانشجو(جدید)

فرم درخواست مرخصی تحصیلی (جدید)

فرم تقاضای میهمانی(جدید)

فرم انتخاب واحد با تأخیر برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی(جدید)

فرم درخواست تمدید سنوات ترم ششم (جدید)

فرم شرکت در جلسه دفاعیه ها و سمینارها  (جدید)

فرم تطبیق دروس دانشجویان انتقالی و میهمان (جدید)

 فرمهای

مورد نیاز برای دفاع پایان نامه

فرم درخواست اجازه دفاع از پایان نامه (جدید)

فرم تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه(جدید)

فرم منشور اخلاق پژوهش(جدید)

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد(93 و ما قبل قدیم)

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد (94 به بعد جدید)

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرم شماره 1(اصلی)

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرم شماره 1(جهت درج در پایان نامه)

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فرم شماره 2 ( گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی)

 فرم تغییر عنوان پیشنهادیه دانشجویان کارشناسی ارشد

 فرمهای مورد نیاز پس از دفاع پایان نامه

فرم  گزارش تایید انجام اصلاحات پایان نامه (جدید)

راهنمای تنظیم و تحویل CD های پایان نامه و رساله دکتری (جدید)

فرم تحویل پایان نامه (جدید)

فرم تسویه حساب با دانشگاه (جدید)

فرم چکیده پایان نامه(جدید)

فرم درخواست ارسال مدارک تحصیلی(جدید)

 

Author's Declaration of Thesis Originality(ورودی 93 و ماقبل)

Author's Declaration of Thesis Originality(ورودی 94 به بعد)

Master's/Ph.D. Thesis Defense Report(ورودی قبل از 93)

Master's/Ph.D. Thesis Defense Report(ورودی 94 به بعد)

Research Ethics Charter(جدید)