فرم‌های مورد نیاز دوره دکتری

فرم شماره 1 - انتخاب استاد راهنما

فرم شماره 2 - تعهد نامه پذیرش دانشجوی دکتری، به امضای استاد، برای دانشجویانی که یک استاد راهنما دارند

فرم شماره 3 - تعهد نامه پذیرش دانشجوی دکتری، به امضای استاد، برای دانشجویانی که بیش از یک استاد راهنما دارند

فرم شماره 4 - تعیین استاد مشاور (جدید)

فرم شماره 5 - اعلام آمادگی دانشجو برای شرکت در آزمون جامع (جدید)

فرم شماره 6 - معرفی دانشجو برای آزمون جامع به دانشکده، توسط گروه آموزشی، و همچنین پیشنهاد اساتید مدعو برای آزمون جامع

فرم شماره 7 - صورتجلسه آزمون جامع

فرم شماره 8 - پیشنهادیه و تصویب رساله دکتری

فرم شماره 9 - داوری پیشنهادیه رساله دکتری (جدید)

فرم شماره 10- اظهارنظر نماینده تحصیلات تکمیلی (جدید)

فرم شماره 11 - گزارش کار پیشرفت آموزشی و پژوهشی(جدید)

فرم شماره 12 - اطلاعات مقاله‌های مستخرج از رساله دوره دکتری جهت احراز شرط کفایت

فرم شماره 13 - درخواست اجازه دفاع از رساله دکتری(جدید)

فرم شماره 14- فرم تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه(جدید)

فرم شماره 15 - فرم منشور اخلاق پژوهش(جدید)

فرم شماره 16- داوری رساله دکتری دانشکده علوم پایه و فنی، مهندسی

فرم شماره 17- داوری رساله دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فرم شماره 18 - صورتجلسه دفاع از رساله دکتری(جهت درج در پرونده )

فرم شماره 19- گزارش تأیید اصلاحات رساله دکتری

فرم شماره 20- راهنمای تنظیم و تحویل CD های پایان نامه و رساله دکتری (جدید)

فرم شماره 21- تحویل رساله

فرم شماره 22 - تسویه حساب با دانشگاه (جدید)

فرم شماره 23 - چکیده پایان نامه(جدید)

فرم شماره 24- شرکت در جلسه دفاعیه ها و سمینارها (جدید)

 فرم شماره 25- فرم درخواست همکاری با گروه آموزشی دانشجویان دکتری (جدید)

فرم شماره 26- فرم درخواست ارسال مدارک تحصیلی

فرم شماره 27 - فرم تغییر عنوان پیشنهادیه رساله دکتری (جدید)

فرم شماره 28 - فرم انصراف از تحصیل (جدید)

فرم شماره 29-فرم تطبیق دروس دانشجویان( انتقالی و میهمان)

فرم شماره 30-فرم تمدید سنوات ترم  دهم

فرم شماره 31 - درخواست انتخاب واحد با تاخیر

فرم شماره 32 - صورتجلسه دفاع از رساله دکتری(اصلی)

 

 

Author's Declaration of Thesis Originality(جدید)

Master's/Ph.D. Thesis Defense Report(جدید)

Research Ethics Charter(جدید)