عدم ارائه خدمات آموزشی در روزهای 25 -26-27 شهریور ماه 98

عدم ارائه خدمات آموزشی در روزهای 25 -26-27 شهریور ماه 98

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری 

با توجه به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی ارشد، خدمات آموزشی در روزهای 25-26-27 شهریور ماه ارائه نمیگردد لذا از مراجعه به دانشگاه در ایام مذکور خودداری فرمایید.

مدیریت تحصیلات تکمیلی