شرکت در مصاحبه دکتری سال 1399 به صورت حضوری

شرکت در مصاحبه دکتری سال 1399 به صورت حضوری

به اطلاع داوطلبان محترم دکتری سال 1399 در دانشگاه اراک میرساند در صورت تمایل و با هماهنگی قبلی با کارشناس دانشکده میتوانید مصاحبه دکتری را به صورت حضوری انجام دهید . جهت هماهنگی با شماره های زیر تماس بگیرید:

دانشکده فنی : 09187676558(خانم عسگری)

دانشکده علوم : 32627026-32627028(خانم باقری)

دانشکده علوم انسانی و زبان و ادبیات خارجی : 32767310(خانم دریابیگی)

کد اراک : 086