دانشجویان دکتری

دانشجویان دکترای متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت داخل یا خارج از کشور با در دست داشتن مدارک در روز شنبه مورخه 96/2/30 به دفتر تحصیلات تکمیلی کارشناس حوزه دکترا مراجعه نمایند

مدیریت تحصیلات تکمیلی