جدول زمانبندی جلسات شورا

 جدول زمانبندی جلسات شورای تحصیلات تکمیلی در سال 95

شماره جلسه

روز

تاریخ

ساعت

 

شماره جلسه

روز

تاریخ

ساعت

215

یک شنبه

12/2/95

15.30

 

227

یک شنبه

25/7/95

15.30

216

یک شنبه

26/2/95

15.30

 

228

یک شنبه

9/8/95

15.30

217

یک شنبه

9/3/95

15.30

 

229

یک شنبه

23/8/95

15.30

218

یک شنبه

23/3/95

15.30

 

230

یک شنبه

7/9/95

15.30

219

یک شنبه

6/4/95

15.30

 

231

یک شنبه

21/9/95

15.30

220

یک شنبه

20/4/95

15.30

 

232

یک شنبه

5/10/95

15.30

221

یک شنبه

3/5/95

15.30

 

233

یک شنبه

19/10/95

15.30

222

یک شنبه

17/5/95

15.30

 

234

یک شنبه

3/11/95

15.30

223

یک شنبه

31/5/95

15.30

 

235

یک شنبه

17/11/95

15.30

224

یک شنبه

14/6/95

15.30

 

236

یک شنبه

1/12/95

15.30

225

یک شنبه

28/6/95

15.30

 

237

یک شنبه

15/12/95

15.30

226

یک شنبه

11/7/95

15.30