تکمیل اینترنتی کارنامه سلامت روان دانشجویان جدیدالورود

تکمیل اینترنتی کارنامه سلامت روان دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی :

جهت تکمیل کارنامه سلامت روان به این لینک مراجعه کرده و در اسرع وقت پس از تکمیل فرم مربوط به کارنامه سلامت روان به صورت اینترنتی  در بازه زمانی  از 10 شهریور تا 15 مهرماه، پرینت آن را به مرکز مشاوره تحویل دهند.در غیر اینصورت در ثبت نام ترم آتی دچار مشکل خواهند شد.