تشکیل کارنامه سلامت دانشجویان جدیدالورود

تشکیل کارنامه سلامت دانشجویان جدیدالورود

کلیه دانشجویان جدیدالورد میبایست  جهت تشکیل کارنامه سلامت جسم به آدرس زیر مراجعه نمایند در غیر اینصورت کلیه تبعات احتمالی برعهده دانشجو میباشد:                                                                                             

سامانه سلامت به آدرس :

http://portal.saorg.ir/physicalhealth