اطلاعیه مهم در خصوص نمره زبان دانشجویان دکتری

اطلاعیه مهم در خصوص نمره زبان دانشجویان دکتری

 از تاریخ 1401/8/13 نمرات آزمون زبان برگزار شده توسط کلیه دانشگاه ها کشور غیر قابل پذیرش و تنها نمرات آزمون های زبان مطابق ماده ۲۰ شیوه نامه اجرایی دانشجویان دکتری (موجود در سایت تحصیلات تکمیلی) قابل پذیرش میباشد.