اطلاعیه مهم جهت انتخاب واحد

اطلاعیه مهم جهت انتخاب واحد

دانشجویان کارشناسی ارشد که وارد ترم 6 میشوند و همچنین دانشجویان دکتری که وارد ترم 9 میشوند می بایست قبل از انتخاب واحد درخواست تمدید سنوات خود را از قسمت پیشخوان خدمت سامانه گلستان ارسال نمایند انتخاب واحد این قبیل افراد پس اط تائید این درخواست امکان پذیر است همچنین دانشجویان آقا  مشمول کارشناسی ارشد ورودی 98 و ماقبل و دکتری ورودی 95 و ماقبل میبایست نسبت به تمدید معافیت تحصیلی اقدام نمایند.