اطلاعیه شماره 1 مصاحبه دوره دکتری 1401

اطلاعیه شماره 1 مصاحبه دوره دکتری 1401

به اطلاع داوطلبان دوره دکتری 1401 میرساند  پس از ثبت نام و بارگزاری مدارک ، طبق برنامه زمانی زیر می بایست جهت مصاحبه دکتری به صورت حضوری در دانشگاه اراک حاضر شوند ضمنا نحوه ثبت نام و بارگزاری مدارک متعاقبا اعلام میگردد.

 

کدرشته امتحانی نام رشته امتحانی کدمحل نام رشته نام گرایش نام دانشگاه نام شهر دوره تاریخ مصاحبه
2101 زبان وادبیات فارسی 1001 زبان وادبیات فارسی - دانشگاه اراک اراک روزانه 31 خرداد 
2110 زبان وادبیات عربی 1189 زبان وادبیات عربی - دانشگاه اراک اراک روزانه 31 خرداد 
2110 زبان وادبیات عربی 1214 زبان وادبیات عربی - دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 31 خرداد 
2129 علوم قران وحدیث 1540 علوم قران وحدیث - دانشگاه اراک اراک روزانه 24 خرداد 
2129 علوم قران وحدیث 1559 علوم قران وحدیث - دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 24 خرداد 
2211 شیمی -شیمی فیزیک 2466 شیمی شیمی فیزیک دانشگاه اراک اراک روزانه 6 تیر
2211 شیمی -شیمی فیزیک 2498 شیمی شیمی فیزیک دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 6 تیر
2212 شیمی -شیمی الی 2511 شیمی شیمی الی دانشگاه اراک اراک روزانه 1 تیر
2212 شیمی -شیمی الی 2550 شیمی شیمی الی دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 1 تیر
2213 شیمی -شیمی تجزیه 2572 شیمی شیمی تجزیه دانشگاه اراک اراک روزانه 11 خرداد
2213 شیمی -شیمی تجزیه 2610 شیمی شیمی تجزیه دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 11 خرداد
2214 شیمی -شیمی معدنی 2630 شیمی شیمی معدنی دانشگاه اراک اراک روزانه 12 تیر
2214 شیمی -شیمی معدنی 2663 شیمی شیمی معدنی دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 12 تیر
2238 فیزیک 3083 فیزیک فیزیک اماری وسامانه های پیچیده دانشگاه اراک اراک روزانه 4 تیر
2238 فیزیک 3088 فیزیک فیزیک ماده چگال دانشگاه اراک اراک روزانه 4 تیر
2238 فیزیک 3143 فیزیک فیزیک هسته ای دانشگاه اراک اراک روزانه 4 تیر
2238 فیزیک 3180 فیزیک فیزیک اماری وسامانه های پیچیده دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 4 تیر
2238 فیزیک 3182 فیزیک فیزیک ماده چگال دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 4 تیر
2238 فیزیک 3199 فیزیک فیزیک هسته ای دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 4 تیر
2321 مهندسی مکانیک -ساخت وتولید 3737 مهندسی مکانیک ساخت وتولید دانشگاه اراک اراک روزانه 9 خرداد 
2321 مهندسی مکانیک -ساخت وتولید 3756 مهندسی مکانیک ساخت وتولید دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 9 خرداد 
2354 مهندسی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم 4183 مهندسی کامپیوتر - دانشگاه اراک اراک روزانه 1 تیر
2354 مهندسی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم 4200 مهندسی کامپیوتر - دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 1 تیر
2360 مهندسی شیمی 4337 مهندسی شیمی - دانشگاه اراک اراک روزانه 25 خرداد
2360 مهندسی شیمی 4363 مهندسی شیمی - دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 25 خرداد
2805 اموزش زبان انگلیسی 5434 اموزش زبان انگلیسی - دانشگاه اراک اراک روزانه 24 خرداد
2805 اموزش زبان انگلیسی 5454 اموزش زبان انگلیسی - دانشگاه اراک اراک نوبت دوم 24 خرداد