اطلاعیه انتخاب واحد

اطلاعیه انتخاب واحد

دانشجویانی که به هر دلیلی در نیمسال جاری انتخاب واحد نکرده اند تنها تا تاریخ 31 فروردین1401 فرصت دارند با مراجعه به دانشگاه نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند  در صورت عدم انتخاب واحد و در صورتی که دانشجو سنوات مجاز داشت باشد مرخصی با احتساب برای دانشجو در نظر گرفته میشود (با جریمه مصوب هیات امنا )  و در صورتی ک دانشجو فاقد سنوات مجاز باشد از ادامه تحصیل ایشان جلوگیری میشود.