استفاده از آزمایشگاه در تعطیلات

استفاده از آزمایشگاه در تعطیلات

نظر به تعطیلی دانشگاه در هفته آتی ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی مشغول به انجام امور پژوهشی در موارد ضروری با مسئولیت استاد راهنما و تائید دانشکده میتوانند در بازه زمانی 23/5/1400 تا 26/5/1400 در آزمایشگاه دانشکده مربوطه حضور داشته باشند.