اداره امور فارغ التحصیلان

فهرست فرایندهای شاخص در اداره فارغ التحصیلان:

1- بررسی و صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی از کارشناسی ارشد تا دکتری

2- صدور دانشنامه پایان تحصیلات از کارشناسی ارشد تا دکتری

3- صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات از کارشناسی ارشد تا دکتری

4- صدور تاییدیه تحصیلی دائم از کارشناسی ارشد تا دکتری

5- صدور گواهی فراغت از تحصیل از کارشناسی ارشد تا دکتری

6- صدور گواهی دفاع از کارشناسی ارشد تا دکتری

7- ارسال تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات به سازمانها و ادارت مربوطه.

8- صدور فرم فراغت از تحصیل و پرتال آن به اداره کل فارغ التحصیلان در مقطع ارشد و دکتری.

9- پاسخ به استعلامات دانشگاههای خارج از کشور پس از مجوز اداره کل دانش آموختگان در مقطع ارشد و دکتری.

10- صدور گواهی فراغت از تحصیل جهت ارائه به دفتر استعداد درخشان از کارشناسی ارشد تا دکتری.

11- محاسبه تعهدات آموزش رایگان و منطقه ای دانش آموختگان جهت خرید یا تقسیط آن در مقطع ارشد و دکتری.

12- بررسی مدارک لازم جهت سپردن وثیقه بانکی یا ملکی جهت دانش آموختگانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند در مقطع ارشد و دکتری.

13- صدور گواهی فراغت از تحصیل به همراه ریزنمرات جهت بورسیه های اعزام به خارج.

14- صدور گواهی و اعلام وضعیت تحصیلی نخبگان به بنیاد ملی نخبگان کشور از کارشناسی ارشد تا دکتری.

15- تهیه آمار و اطلاعات دانش آموختگان مورد درخواست مراجع ذیصلاح.

16- پاسخ به استعلامات اداره کل امور دانش آموختگان اعم از تنظیم و ارسال فرم فراغت از تحصیل، بررسی تعهدات آموزش رایگان و منطقه ای و اسناد محضری.

17- پاسخ به استعلامات دانشگاههای آزاد و پیام نور و ... در خصوص بررسی وضعیت فراغت از تحصیل و ارسال ریزنمرات جهت ادامه تحصیل. 

18- صدور گواهی برای آزمون مقاطع بالاتر.