آخرین مهلت انتخاب واحد پایان نامه /رساله در نیمسال 4012

آخرین مهلت انتخاب واحد پایان نامه /رساله در نیمسال 4012

به اطلاع میرساند آخرین مهلت انتخاب واحد پایان نامه/رساله در نیمسال جاری روز 30/1/1402 میباشد در صورت عدم انتخاب واحد عواقب احتمالی بر عهده دانشجو میباشد.