آخرین مهلت انتخاب واحد ترم 4011

آخرین مهلت انتخاب واحد ترم 4011

به اطلاع میرساند آخرین مهلت انتخاب واحد نیمسال جاری (4011) روز 1401/8/18 می باشد.

در صورت عدم انتخاب واحد دانشجو از تحصیل محروم میشود