ورود

جدول زمانبندي جلسات شورا

                جدول زمانبندي جلسات شوراي تحصيلات تكميلي در سال 95

شماره جلسه

روز

تاريخ

ساعت

 

شماره جلسه

روز

تاريخ

ساعت

215

يك شنبه

12/2/95

15.30

 

227

يك شنبه

25/7/95

15.30

216

يك شنبه

26/2/95

15.30

 

228

يك شنبه

9/8/95

15.30

217

يك شنبه

9/3/95

15.30

 

229

يك شنبه

23/8/95

15.30

218

يك شنبه

23/3/95

15.30

 

230

يك شنبه

7/9/95

15.30

219

يك شنبه

6/4/95

15.30

 

231

يك شنبه

21/9/95

15.30

220

يك شنبه

20/4/95

15.30

 

232

يك شنبه

5/10/95

15.30

221

يك شنبه

3/5/95

15.30

 

233

يك شنبه

19/10/95

15.30

222

يك شنبه

17/5/95

15.30

 

234

يك شنبه

3/11/95

15.30

223

يك شنبه

31/5/95

15.30

 

235

يك شنبه

17/11/95

15.30

224

يك شنبه

14/6/95

15.30

 

236

يك شنبه

1/12/95

15.30

225

يك شنبه

28/6/95

15.30

 

237

يك شنبه

15/12/95

15.30

226

يك شنبه

11/7/95

15.30

 

 

 

 

 

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

7
59
861778