ورود

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه

 

 

دکتر محمد علي بداغي فر 

مرتبه علمي: استاديار  گروه شیمی

 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشكده علوم پايه

تلفن تماس: 64173414 - 086
نمابر: 
پست الكترونيك:

 

شرح وظايف:

  1. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های تحصیلات تکمیلی در دانشکده
  2. برگزاری منظم شورای تحصیلات تکمیلی
  3. تصویب و تایید پیشنهادیه های دانشجویان ارشد و دکتری
  4. تصویب و تایید اساتید راهنما و مشاور دانشجویان ارشد و دکتری
  5. نظارت بر حسن اجرای دفاعیه های ارشد و دکتری
  6. نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی
  7. پیگیری امور و درخواستهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  8. سایر امور مرتبط