ورود

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی

 

 

دکتر مهدي سليماني؛  گروه مکانیک

دكتري مكاترونيك

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشكده فني و مهندسي

تلفن تماس: 31625028
نمابر: 
پست الكترونيك: m-soleimani@araku.ac.ir