ورود

کارکنان تحصیلات تکمیلی

الف- كاركنان مديريت تحصيلات تكميلي دانشگاه

مسئول دفتر

سرکار خانم فرجی

تماس: 32621328-086

 

 

 

کارشناس دوره‌ های ارشد رشته های علوم پايه و علوم انساني

 سرکار خانم اکبر آبادی

تلفن: 32621324-086

 

 

کارشناس دوره‌هاي ارشد رشته های فني و مهندسي و كشاورزي

كارشناس ايجاد رشته هاي تحصيلات تكميلي

مسئول سايت تحصيلات تكميلي

سرکار خانم مرجاني

32621326-086

  

كارشناس دوره هاي دكتري 

كارشناس امور نظام وظيفه

جناب آقاي بهاري

تلفن: 32621320-086

ايميل: poyasherkat@yahoo.com

 

 

 

 

 

ب- كاركنان تحصيلات تكميلي دانشكده‌ها

دانشكده علوم انساني: سركار خانم دريا بيگي تلفن‌هاي 4- 32777401 داخلي 338

دانشكده علوم پايه: سركار خانم خوشگفتار تلفن 34173414

دانشكده فني و مهندسي: سركار خانم عسگري تلفن 32625054

دانشكده كشاورزي سركار خانم رضايي تلفن‌هاي 4- 32777401 داخلي 267