ورود

مدارك لازم جهت ارتقاء و تبدیل گروه آموزشی به دانشکده

به منظورطرح و بررسی درشوراي گسترش دانشگاه ، شوراي دانشگاه  و جلسه هیات امناي دانشگاه ، لازم است  توسط  دانشکده ها تهیه و ارسال  گردد.

 

 1-   ارائه  درخواست کتبی  دانشکده  با تایید و امضاء رئیس  دانشکده  یاجانشین  آن.

 

 2- فرم  تکمیل  شده و تاییدشده  اطلاعات  فرمهاي شماره یک  تا  چهار(موجود در سایت تحصیلات تکمیلی ، قسمت ایجاد رشته)

 

 3-  ارائه دلایل توجیهی  ایجاد دانشکده جدید .

 

 4- ارائه مصوبه ( صورتجلسه) شوراي گروه یا گروههاي آموزشی ذیربط.

 

 5 - ارائه مصوبه ( صورتجلسه) شوراي آموزشی دانشکده مربوطه .

 

6- ارائه تصاویر احکام استخدامی اعضاي هیات علمی متخصص تمام وقت

 

 7- ارائه رزومه تألیفات اعضاي هیات علمی متخصص تمام وقت

 

8- ارائه طرح پيشنهادی تأسیس دانشکده (از جمله شامل مقدمه و بیان مسئله ، اهداف ، اهمیت و دلایل موضوع طرح پيشنهادی، معرفی گروه یا گروههای مورد نظر در طرح پيشنهادی، رشته های موجود به تفکیک مقطع و تاریخچه راه اندازی آنها، تعداد دانشجویان و دانش آموختگان، تعداد و اسامی اعضای هيأت علمی به تفکیک مرتبه و تخصص، فضای فيزيکی، آزمایشگاهها، کارگاهها و امکانات موجود و در شرف راه اندازی و برنامه های آينده در خصوص رشته و دوره جدید، پذيرش دانشجو، ترکيب اعضای هيأت علمی، توسعه فضای فيزيکی ، آزمایشگاهها، کارگاهها و امکانات جديد و ضمائم و پيوستها)

 

   توجه: فرمهای 1و 2و 3و 4 و صورتجلسات و تصویر احکام استخدامی و رزومه تألیفات اعضای هیأت علمی و ... می تواند در قالب ضمائم و پیوستها ارائه شود.

 

 9- ارائه مصوبه شوراي دانشگاه مبنی بر تایید موضوع(توسط دفتر گسترش دانشگاه اقدام میگردد).

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

4
51
861770