ورود

فرم‌های مورد نیاز دوره کارشناسی ارشد

 فرمهاي مورد نياز جهت تعيين استاد راهنما در نيمسال اول

فرم انصراف از تحصیل (جديد)

فرم انتخاب استاد راهنما (جديد)

فرم درخواست راهنمايي/ مشاوره پايان نامه دانشجويان خارج از دانشگاه(چديد)

 فرمهاي مورد نياز جهت تصويب پيشنهاديه پايان نامه 

فرم پيشنهاديه و تصویب پیشنهادیه پايان نامه 

فرم تعهد نامه پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد براي دانشجوياني كه يك استاد راهنما دارند

 فرم تعهد نامه پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد براي دانشجوياني كه بيش از يك استاد راهنما دارند

 فرم تعيين استاد مشاور (جديد)

فرم تعهد تصویب پیشنهادیه(جدید)

 

 فرمهاي مورد نياز در حين تحصيل 

 

فرم گزارش وضعيت تحصيلي (پيشرفت كار) دانشجو(جدید)

فرم درخواست مرخصي تحصيلي (جديد)

فرم تقاضاي ميهماني(جديد)

فرم ثبت نام با تأخیر برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی(جدید)

فرم درخواست تمدید سنوات ترم ششم (جدید)

فرم شركت در جلسه دفاعيه ها و سمينارها  (جديد)

فرم تطبیق دروس دانشجویان انتقالی و میهمان (جدید)

 فرمهاي

مورد نياز براي دفاع پايان نامه

فرم درخواست اجازه دفاع از پايان نامه (جديد)

فرم تعهدنامه اصالت رساله يا پايان نامه(جدید)

فرم منشور اخلاق پژوهش(جدید)

فرم داوري پايان نامه كارشناسي ارشد(93 و ما قبل قديم)

فرم داوري پايان نامه كارشناسي ارشد (94 به بعد جديد)

فرم صورت جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فرم شماره 1

فرم صورت جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فرم شماره 2 ( گزارش نماينده تحصيلات تكميلي)

 

 فرمهاي مورد نياز پس از دفاع پايان نامه

فرم  گزارش تاييد انجام اصلاحات پايان نامه (جديد)

راهنماي تنظيم و تحويل CD هاي پايان نامه و رساله دكتري (جديد)

فرم تحويل پايان نامه (جديد)

فرم تسويه حساب با دانشگاه (جديد)

فرم چکیده پایان نامه(جدید)

فرم درخواست ارسال مدارك تحصيلي(جديد)

 

Author's Declaration of Thesis Originality(جدید)

Master's/Ph.D. Thesis Defense Report(جدید)

Research Ethics Charter(جدید)

 

 

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

1
126
544516