ورود

رئیس دانشکده علوم ورزشی

دکتر داریوش خواجوی

 

تلفن تماس:34173492

 

 

شرح وظايف:

 

1- نظارت بر روند انتخاب واحد

 

2- انتخاب اساتيد راهنما و مشاور

 

3- پيشنهاد پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي

 

4- تصويب يا اصلاح موضوعات پيشنهادي براساس نظر اعضاي شورا

 

5- تصميم گيري در مورد مسائل جاري و اداري  دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري با توجه به نظر كارشناسي اعضاي شوراي تحصيلات تكميلي