ورود

تاریخ و محل برگزاری دفاعیه ها ی علوم پایه

 

رديف

عنوان پايان نامه يا رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ ، زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

حل پذيری مسئله مقدار ويژه ماتريس های نامنفی

سميرا -ارزاني

گرايش آناليز عددي

ارشد

دکتر نظری

دکترسپهريان

28/10/93

ساعت: 30/13

سالن دفاعيه

2

شبيه سازي فرآيند الكتروانباشت كبالت به روش مونت كارلو جنبشي و بررسي اثر پارامترهاي مختلف درنانوساختارهاي رسوب

رضايي مهرابادي-ليلا

فيزيك - حالت جامد

ارشد

دکتر قلی پور

دکتر نبيونی

30/10/93

ساعت: 30/13

سالن دفاعيه

3

شبيه سازي نانو سوئيچ هاي كربني به روش ديناميك مولكولي

شكوري-الهام

فيزيك - حالت جامد

ارشد

دکتر قلی پور

-----

30/10/93

ساعت:  15

سالن دفاعيه

4

اندازه گيري اسپكتروفتومتري كاپتوپريل با استفاده از اثر آن بر طيف جذبي محلول نانوذرات نقره

صامت مودب-مريم

شيمي - تجزيه

ارشد

دکتر بامداد

دکتر سنگی

01/11/93

ساعت:  10

سالن دفاعيه

5

رشد نانو ذرات مغز-پوست CdTe/CdS در محيط آبي به منظور بهبود بازدهي كوانتومي نورتابي

عمراني-بنت الهدا

فيزيك - حالت جامد

ارشد

دکتر مرندی

-----

04/11/93

ساعت:  30/9

سالن دفاعيه

6

تهيه نانوميله هاي TiO2 به روش هايدروترمال و استفاده از آنها در الكترود كار سلولهاي خورشيدي رنگدانه اي

گودرزي-زهرا

فيزيك - حالت جامد

ارشد

دکتر مرندی

-----

04/11/93

ساعت:  11

سالن دفاعيه

7

رشد هايدروترمال نانوتيوبها و نانوفيبرهاي TiO2 و استفاده از آنها در فوتوآند سلول هاي خورشيدي رنگدانه اي

ذكريا-عفت السادات

فيزيك - حالت جامد

ارشد

دکتر مرندی

-----

05/11/93

ساعت:  10

سالن دفاعيه

8

ساخت سلول هاي خورشيدي حساس شده با نقاط كوانتومي II-VI با استفاده از فوتوآندهاي متشكل از نانوكريستالهاي TiO2 با ساختارهاي مختلف

رحماني-الهام

فيزيك - حالت جامد

ارشد

دکتر مرندی

-----

05/11/93

ساعت:  30/11

سالن دفاعيه

9

محاسبه ميزان دز پرتوهاي نوترون ثانويه در پرتو درماني با پرتوهاي ايكس پرانرژي در بيمارستان ايت ا...خوانساري

غلامي-زهرا

فيزيک - هسته اي

ارشد

دکتر حميدی

-----

05/11/93

ساعت:  14

سالن دفاعيه

10

بررسي تاثير تركيب هورموني محيط كشتMS بر ريشه زايي و فلاونوئيدهاي Rumex crispus

حسين خاني هزاوه-سيمين

زيست گياهي

ارشد

دکتر مهديه

دکتر نوری

-----

06/11/93

ساعت:  10

سالن دفاعيه

11

کرانهای بالا و پايين مقدار اندیس حسابی هندسی در گرافها

منصوري گواري-مريم

گرايش تحقيق در عمليات

ارشد

دکتر سهرابی حقيقت

دکتر مرادی

06/11/93

ساعت:  30/11

سالن دفاعيه

12

مطالعه ساختار و خواص مکانيکی لايه نازک نقره رشديافته بر روی شيشه

حسن سقا-شكوه

فيزيك - حالت جامد

ارشد

دکتر ذوالانواری

دکتر نظام دوست

07/11/93

ساعت:  10

سالن دفاعيه

13

تفسير داده هاي مقاومت ويژه ظاهري برداشت شده در ناحيه فالهر دليجان با روش تصوير سازي الكتريكي

ملك حسيني-پروين

ژئوفيزيک

ارشد

دکتر محمود ميرزايي

آقای قديمی

07/11/93

ساعت: 15

سالن دفاعيه

14

مدل سازي مقاومت ويژه براي ساختارهاي دوبعدي با شكل اختياري

طاهري-امين

ژئوفيزيک

ارشد

دکتر محمود ميرزايي

آقای قناتی

07/11/93

ساعت: 30/11

سالن دفاعيه

15

مشخصه يابی و مطالعه خواص مغناطيسی آلياژ نانو بلور FeCoV

ميشان-زهرا

فيزيك - حالت جامد

ارشد

دکتر ذوالانواری

دکتر نظام دوست

07/11/93

ساعت: 30/13

سالن دفاعيه

16

بررسي خواص فيزيكي پودرهاي بين فلزي بر پايه نيكل -آلومينيم

كريمي اشتياني-حسين

فيزيك  - اتمي ملكولي

ارشد

دکتر زنده نام

دکتر ميران بيگی

دکتر وحيد

08/11/93

ساعت: 30/11

کلاس C5

17

ساخت وارزيابی کاتاليزورهای غير همگن کمپلکس های منگنز ومس پيوند شده به مولکولارسيو  با حفره های  نانو  وبررسی فعاليت کاتاليزوری آنها در فاز مايع

مردانی –  مهديه

شيمی فيزيک

دکتری

دکتر مهدوی

-----

08/11/93

ساعت : 10

سالن دفاعيه

18

ساخت وارزيابی کاتاليزورهای غيرهمگن نانو اکسيد واناديوم فسفر حاوی تقويت کنندهای سريم وکبالت وبررسی فعاليت کاتاليزوری آنها در فاز مايع

هاشمی نسب – حميد رضا

شيمی فيزيک

دکتری

دکتر مهدوی

دکتر سليمان نژاد

08/11/93

ساعت : 14

سالن دفاعيه

19

تهيه وشناسايي نانو ذرات مغناطيسی جديد و بررسی کاربرد کاتاليزوری آنها در سنتز ترکيبات آلی

دلير نسب – زينب

شيمی آلی

دکتری

دکتر کريمی

دکتر فقيهی

دکتر سليمان نژاد

11/11/93

ساعت : 10

سالن دفاعيه

رديف

عنوان پايان نامه يا رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع

استاد راهنما

استاد مشاور

تاريخ ، زمان و محل برگزاري دفاعيه

76

گاشتهاي ضربي حافظ طيف و نگاشتهاي ضربي-بردي بين جبرهاي يكنواخت

سجاد جعفري

رياضي-آناليز

ارشد

دكتر عليمحمدي

دكتر نظري

دوشنبه 7/7/93

ساعت 14

75

سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پلي آميدي جديد حاوي نانوذرات نقره و بررسي خواص ضد ميكروبي آن ها

الهام هنردوست

نانوشيمي

ارشد

دكتر فقيهي

دكتر كريمي

دوشنبه 7/7/93

ساعت 30/15

74

بهينه سازي چند متغيره و مطالعه شرايط حذف نيترات و سرب با استفاده از غشاي ناهمگن بر پايه پليمرهاي PVC وPC

حسن صادقي

شيمي تجزيه

ارشد

دكتر ذوالقرنين

-

دوشنبه 7/7/93

    ساعت 30/11 كلاس ث7

73

تهيه و سنتز مشتقات آز لاكتون با استفاده از مايكروويو در حضور نانوذره sIo2 عامل دار شده با 2-آمينوپيريدين به عنوان يك كاتاليزور ناهمگن

سميرا پاكدل

شيمي آلي

ارشد

دكتر خالدي

دكتر مقنيان

دوشنبه 7/7/93

ساعت 30/11

72

تهيه نانوكامپوزيت مغناطيسي كوپليمر (N-ايزوپروپيل آكريل آميد/فتالوسيانين) با استفاده از نانوذرات هيبريدي Fe/Fe3O4 فتالوسيانين اليگومر و بررسي حساسيت گرمايي آن

ليلا رحيمي

شيمي آلي

ارشد

دكتر كريمي

دكتر بداغي فرد

دوشنبه 7/7/93

ساعت 30/9

71

سنتز و شناسايي كاتاليزور ناهمگن اكسيد فسفر واناديوم حاوي ارتقا دهنده و بررسي فعاليت كاتاليزوري آن در اكسيداسيون سيكلوهگزان در فاز مايع

محمدرضا داود آبادي

شيمي فيزيك

ارشد

دكتر مهدوي

دكتر صلابت

دوشنبه 7/7/93

ساعت 8

70

تبديل كتون ها و آلدهيدهاي مختلف به دي هيدروپراكسيدهاي دوقلو با استفاده از سولفاميك اسيد و هترو پلي اسيد(H3PW12O40) زئوليت NaY بهعنوان كاتاليزور و بررسي كاربردشان در سنتز بنزوايميدازول ها

فريبا پيربداقي

شيمي آلي

ارشد

دكتر خسروي

        دكتر فقيهي

يكشنبه 6/7/93

ساعت 30/15

69

ساخت و كاربرد حسگرهاي الكتروشيميايي جديد بر پايه الكترودهاي كربني اصلاح شده با كامپوزيت نانوذرات و يا پليمر هاي هادي در اندازه گيري همزمان مقادير كم تريپتوفان و استامينوفن

مريم مشكاني

شيمي تجزيه

ارشد

دكتر بابايي

        دكتر مرندي

يكشنبه 6/7/93

ساعت 14

68

الگوريتم سيمپلكس شبكه براي مسئله ي ماكزيمم جريان مفيد

سپيده مرادي

رياضي-تحقيق درعمليات

ارشد

دكتر سهرابي

دكتر نظري

يكشنبه 6/7/93

ساعت 30/11

67

پرتوزايي طبيعي در سنگ و خاك معدن شمس آباد اراك

حميدرضاعظيمي

فيزيك هسته اي

ارشد

دكتر پورايماني

------

يكشنبه 6/7/93

ساعت 8

66

تاثير تغذيه برگ با 24 اپي براسينيوليد بر اسانس گياه به ليمو در شرايط تنش شوري

مرضيه شهبازي

فيزيولوژي گياهي

ارشد

دكتر اميني

دكتر عسگري

شنبه5/7/93

ساعت 30/15

65

الكتروانباشت و مطالعه ساختاري و خواص مغناطيسي نانوساختارهاي Fe-Pt

راضيه ترابي

فيزيك حالت جامد

ارشد

دكتر نبيوني

دكتر كامبيز هدايتي

شنبه5/7/93

ساعت 30/11

64

سنتز و بررسي خواص نانوكامپوزيت هاي پلي آميد بر پايه 1و2 بيس(4- آمينو فنوكسي )اتان تقويت شده با نانو لوله هاي كربني

مينا حسني

شيمي آلي

ارشد

دكتر فقيهي

دكتر كريمي

شنبه5/7/93

ساعت 30/8

63

اثر فلاونوئيدهاي زغال اخته بر يادگيري و حافظه رت هاي نرآلزايمري شده

اعظم هاشمي

فيزيولوژي جانوري

ارشد

دكتر دربندي

دكتر مومني-دكتر نوري

شنبه 29/6/93

ساعت 14

62

بهينه سازي چند متغيره و مطالعه شرايط حذفPb(II) با استفاده از غشاي تبادل يون بر پايه SPPO و PVDF و حذف رنگ مالاچيت سبز با نانو ذرات SiO2

آرمان شريفي

شيمي تجزيه

ارشد

دكتر ذوالقرنين-دكتر خدابخشي

-          

يكشنبه 30/6/93

ساعت 30/11

61

اثر كوركومين بر شاخص هاي پراكسيداسيون ليپيد بيضه و سرم موش هاي تيمار شده با كادميوم كلريد

زهرا اتابكي

فيريولوژي جانوري

ارشد

دكتر مومني

دكتر شيماچهرئي

يكشنبه 30/6/93

ساعت 8

60

ساخت حسگر الكتروشيميايي با بكارگيري الكترودخمير كربني اصلاح شده با كامپوزيت جديد شامل پليمر هادي،كره هاي توخالي اكسيد تيتانيم و نانو لوله هاي كربني و بكارگيري آن در اندازه گيري همزمان مقادير كم دوپامين،پيروكسيكام در حضور آسكوربيك اسيد

محمد مرادي

شيمي تجزيه

ارشد

دكتر بابايي

 

يكشنبه 30/6/93

ساعت 10

59

روشهاي تفاضل متناهي صريح و ضمني براي حل معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي كسري

مهناز احمدي

رياضي-آناليزعددي

ارشد

دكتر سپهريان

        دكتر نظري

يكشنبه 30/6/93

ساعت 14

58

پيش تغليظ يونهاي كبالت توسطميكرو استخراج تك قطره اي با مايع يوني به منظوراندازه گيري با روش اسپكتروفتومتريUV-Vis

زهرا شوشتري

شيمي تجزيه

ارشد

دكتر بامداد

دكتر سنگي

يكشنبه 30/6/93

ساعت 30/15

57

نگاشت هاي خطي-حقيقي طولپاي بين  زير فضاهاي خاصي ازفضاهاي باناخ توابع مختلط- مقدار پيوسته

فاطمه خزائي

رياضي-آناليز

ارشد

دكتر عليمحمدي

دكتر مرادي

دوشنبه 31/6/93

ساعت 30/8

56

روش گالركين براي آناليزعددي سيستم ولاسف –پواسون دوبعدي

جواد قرباني

فيزيك اتمي مولكولي

ارشد

دكتر فرخي

-

دوشنبه 31/6/93

ساعت 10

55

كاربرد ميكروامولسيون هاي W/O در تهيه نانو كاتاليست كبالت بر پايه آلومينا و استفاده از آن در واكنش تبديل كاتاليستي

سيد محمود مرتضوي

نانو شيمي

ارشد

دكتر صلابت

 

دوشنبه 31/6/93

ساعت 30/11

54

محاسبه ترابردالكتروني در نانو نوار گرافن

طاهره ابوالقاسمي

فيزيك حالت جامد

ارشد

دكتر جعفري

بهرام بهرامي

دوشنبه 31/6/93

ساعت 30/15

53

مطالعه محاسباتي كمپلكسهاي راديكال –مولكولي بين H2Sو    HS2 

سحر مومني زاده

شيمي فيزيك

ارشد

دكتر سليمان نژاد

دكتر صلابت

سه شنبه 1/7/93

ساعت 30/8

52

حذفZn(II) با نانو اكسيد منيزيم و رنگ تولوييدين بلو با نانو اكسيد سيليسيوم از محلول هاي آبي:بهينه سازي چند متغيره و مطالعه خصوصيات جذب

سحر روان سالار

شيمي تجزيه

ارشد

دكتر ذوالقرنين

دكتر شريعت منش

سه شنبه 1/7/93

ساعت 10

51

سنتز كاتاليزور نانو كامپوزيت اكسيد منگنز-اكسيد كبالت  و بررسي فعاليت كاتاليزوري آن در اكسيداسيون الكل ها در فاز مايع

اعظم افتخاري

نانوشيمي

ارشد

وحيد مهدوي

دكتر صلابت

سه شنبه 1/7/93

ساعت 30/11

50

سنتز نانو ذرات و نانو كامپوزيت هاي مغناطيسي CoFe2O4 و كاربرد آن در جداسازي بخار آب و برخي گازهاي ديگر

سميرا شريفي

نانوفيزيك

ارشد

دكتر نبيوني

داود قنبري

سه شنبه 1/7/93

ساعت 30/15

49

حذف همزمان مخلوط آلاينده ها (يون فلزي و رنگ)از محلول هاي آبي با استفاده از جاذبهاي اصلاح شده طيعي و نانو مواد:بررسي و بهينه سازي چند متغيره شرايط حذف با استفاده از روش هاي كمومتريكس

مريم بكتاش

شيمي تجزيه

دكتري

دكتر ذوالقرنين

دكتر يداله يميني

چهارشنبه2/7/93

ساعت 10

48

سنتز نانوذرات فريت مس به روش مايكروويو و بررسي خواص مغناطيسي آن

احسان نادري

نانوفيزيك

ارشد

دكتر نبيوني

دكتر جعفري

چهارشنبه2/7/93

ساعت 14

47

تهيه نانو ذرات فريت كبالت بيسموت به روش آسياب كاري گلوله اي و بررسي ويژگي هاي ساختاري و مغناطيسي آن

آصف سعادتي

فيزيك حالت جامد

ارشد

دكتر نبيوني

-

چهارشنبه2/7/93

ساعت 30/15

46

مطالعه فو نستیکی ماهیان آب شیرین شهرستان پلدختر

سلماز باقریان نژاد

بیوسیستماتیک جانوری

ارشد

دکترعلیرضا شایسته فر

دکتر مهدی طالبی

26/6/93

ساعت 9:30

45

بررسی تجربی و تئوری سيستم های ميکروامولسيونی W/O در تهيه نانوکاتاليست ها و استفاده از آنها در واکنشهای تبديل کاتاليستی

شيماء سليمانی

شيمی فيزيک

کارشناسی ارشد

دکتر عليرضا صلابت

دکتر وحيد مهدوی

26/6/93 ساعت 11 سالن چمران

44

ساخت و مطالعه ی حسگرهای  الکتروشيميايی جديد شامل الکترودهای کربنی اصلاح شده با کامپوزيت نانوذرات و يا پليمرهای هادی و کاربرد آنها در اندازه گيری همزمان مقادير کم گوانين و اوريک اسيد و يا برخی ترکيبات ديگر

الهه مجيدی

شيمی تجزيه

کارشناسی ارشد

دکتر علی بابايی

دکتر فرزاد بامداد

26/6/93 ساعت14

43

اثر تقويتی پيوند ليتيمی بر روی قدرت پيوندهای پنيکوژنی

الهام بياتی

شيمی فيزيک

کارشناسی ارشد

دکتر محمد سليمان نژاد

دکتر سعيد امانی

25/6/93 ساعت 9

42

رقابت و اثر متقابل بین پیوندهای لیتیم و هالوژن

الهه بیات منش

شیمی فیزیک

ارشد

دکترمحمد سلیمان نژاد

دکتر سعید  امانی

25/6/93

ساعت 14

41

اثر متقابل بین پیوند هیدروژنی تک الکترونی و پیوند دو هیدروژنی

سارا پور موسویان

شیمی فیزیک

ارشد

 دکترمحمد سلیمان نژاد

دکتر وحید مهدوی

25/6/93

ساعت 11

40

حل مسائل معکوس بااستفاده از روش های تفاضلات متناهی

مهدیه اسکندری

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

ارشد

دکتر بهنام سپهریان

دکتر علی محمد نظری

24/6/93

ساعت 14

39

بررسی همراهی دو SNP پلی مورفيسم در ژن گيرنده ی آلفای استروژن با سرطان پستان در استان مرکزی

سميه سعادتمند

زيست-سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد

دکتر احمد همتا

فتح اله محقق

24/6/93 ساعت30/11

38

مطالعه محاسباتی کمپلکسهای راديکال –مولکولی بين H2S و HS2

سحر مومنی زاده

شيمی فيزيک

کارشناسی ارشد

 

دکتر عليرضا صلابت

24/6/93 ساعت10

37

اثرات کورتيکوسترون بر به خاطرآوری حافظه ترس در موش های ماده سالم و اوازکتومی شده

رضيه محمدخانی

زيست-فيزيولوژی جانوری

کارشناسی ارشد

دکتر نيلوفر دربندی

عباسعلی وفايی

23/6/93 ساعت14

36

M-  ماتریس و معکوس M – ماتریس و کاربردها

سمیه میرزایی خوشرو

ریاضی کاربردی

آنالیز عددی

ارشد

دکتر علیمحمد نظری

دکتر حمید اسماعیلی نژاد

23/6/93

ساعت 15:30

35

قضایای وجودی برای معادلات تابعی بدست آمده از برنامه سازی ذره ای

کبری پوردکان

ریاضی

آنالیز ریاضی

ارشد

دکتر سیروس مرادی

دکتر اسماعیل پیغان

23/6/93

ساعت 11:30

34

بررسی وجود و یکتایی جواب های معادلات انتگرال غیر خطی

محمد محمدی انجدانی

ریاضی محض

آنالیز

ارشد

دکتر سیروس مرادی

دکتر داود علیمحمدی

23/6/93

ساعت 10

33

عملگرهای ترکیبی موزون بین فضاهای با ناخ توابع لیپشیتس بردار- مقدار

زهرا حسینی شریف

ریاضی

آنالیز

ارشد

دکتر داود علیمحمدی

دکتر سیروس مرادی

23/6/93

ساعت 8:30

32

بررسی هدایت گرمایی در نانوسیم های سیلیکون با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی

زهرا زینلی

فیزیک

حالت جامد

ارشد

دکتر مهران قلی پور شهرکی

--------

22/6/93

ساعت 8:30

31

نگاشت های خطی – حقیقی طولپای بین جبرهای تابعی مختلط بر فضاهای موضعا فشرده ها سدورف  

سمیه گلشنی

ریاضی

آنالیز

ارشد

دکتر داود علیمحمدی

دکتر سیروس مرادی

22/6/93

ساعت 16

30

ساخت و بررسی الکتروشيميايی حسگرهای جديد بر پايه ی الکترودهای کربنی اصلاح شده با کامپوزيت نانوذرات و يا پليمرهای هادی و کاربرد آنها در اندازه گيری همزمان مقادير استامينوفن و اپی نفرين ويا ساير ترکيبات

اميد کربلايی حسنی

شيمی تجزيه

کارشناسی ارشد

دکتر علی بابايی

دکتر محمدرضا سنگی

22/6/93 ساعت 11:30

29

سنتز1-آميدو يا آمينو آلکيل 2-نفتول ها در حضور نانوذره مغناطيسی Fe3O4/SiO2 عامل دار شده با اسيد سولفانيليک

الهه ساروق فراهانی

شيمی آلی

کارشناسی ارشد

دکتر اکبر مبينی خالدی

دکتر محمد علی بداغی فرد

22/6/93 ساعت10

28

هسته يك جبر لي آفين تعميم يافته موضعي

مهديه حسين آبادي

رياضي-جبر

ارشد

ولي اله خليلي

عزيزاله آزاد

چهارشنبه 19/6/93

ساعت 15

27

حسابان ديفرانسيل جبري براي نظريه پيمانه

زهرا باقري

رياضي-جبر

ارشد

ولي اله خليلي

اسماعيل پيغان

چهارشنبه 19/6/93

ساعت 30/13

26

مطالعه نظري ساختار الكتروني و اثر تجمع در كمپلكس هاي با پيوند هيدروني  و هالوژني و بررسي شيمي كئورديناسيون  كمپلكس هاي SCO يون آهن دوظرفيتي با ليگاندهايي بر پايه تري آزين

نسيم نصيري نيا

شيمي معدني

دكتري

سعيد اماني

محمد سليمان نژاد

چهارشنبه 19/6/93

ساعت 10

25

سنتز تك ظرف مشتقات تترا هيدروبنزوپيران و دي هيدروپيرانوكرومن با استفاده از كاتاليزور آلومينيم آمونيوم سولفات در شرايط سبز

نجميه احدي

شيمي الي

ارشد

محمدعلي بداغي فرد

عليرضا كريمي

سه شنبه 18/6/93

ساعت30/15

24

بررسي بيوسيستماتيكي و فلور بيولوژيكي جنس Quercus L در استان لرستان

طاهره اح

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

2
211
600120