ورود

تاریخ و محل برگزاری دفاعیه ها ی علوم انسانی

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

تساهل وتسامح در قرآن وسنت باتكيه برانديشه هاي شهيد مطهري وآيت الله جوادي آملي

 

احمدي-اعظم

 

ارشد الهيات - گرايش علوم قران و حديث

 

ارشد

دكتر حسن بيگي

 

دكتر قاسمي

 

4/11/93

كلاس  222دانشكده ادبيات

ساعت:11

2

تاثير تمرين بازتواني قلبي به همراه مكمل رزوين برسطوح سرمي پروتين واكنشگر سي ونيمرخ چربي در مبتلايان به تصلب شرايين

 

هاشمي- سونيا سادات

 

تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي

 

ارشد

دكتر صارمي

 

دكتر شهرجردي

 

دكتر صادقي

 

5/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:14

3

بررسي الگوي فعاليت بدني تغذيه وبلوغ دختران ژيمناست

 

رضايي وشاره-بهاره

 

تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي

 

      ارشد

 

 

دكترخواجوي

 

دكتر صارمي

 

----------

5/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:11   

4

الگوي فعاليت بدني وسلامت قلبي -تنفسي در زنان مناطق شهري اراك

 

اسدي-منصوره

 

تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي

 

ارشد

دكتر صارمي

دكتر شهرجردي

 

---------

6/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :9 

5

عوامل موثر بر كارآفريني اجتماعي در سازمان هاي ورزشي استان مركزي

 

كمانكش-اكرم

 

تربيت بدني - مديريت ورزش

 

ارشد

دكتر خسروي زاده

 

دكتر شاه منصوري

 

---------

5/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :13 

6

تاثير تمرين هوازي به همراه مكمل رزوين بر سطوح سرمي پروتئين واكنشگر سي وسيرتوئين 1در زنان ديابتي نوع 2

 

كاوياني نيا-عاطفه

 

تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي

 

ارشد

دكتر صارمي

دكتر شهرجردي

 

---------

6/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :13

7

ارتباط فعاليت جسماني با سلامت مرتبط باكيفيت زندگي وشاخص توده بدن درزنان مناطقشهري اراك

 

كربلايي بادي-ليلا

 

تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي

 

ارشد

 

دكتر صارمي

دكتر بهرامي

 

---------

7/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :11

8

تحليل محتوايي روايتهاي ايران عصر ساساني با تكيه بر طبري ، ثعالبي ودينوري

 

بياتاني -شبنم

 

تاريخ - گرايش ايران دوره اسلامي

 

ارشد

دكتر ميرزايي

 

دكتر حاجي بابايي

 

8/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت : 10 

9

نقد وبررسي انديشه هاي اجتماعيدر آثار منفلوطي واشعار پروين اعتصامي

 

كازراني-حسين

 

زبان و ادبيات عربي

 

ارشد

دكتر شهبازي

 

دكتر مختاري

 

6/11/93

كلاس 222دانشكده ادبيات

ساعت : 10 

10

بررسي تطبيقي مباحث ادبي وزباني درتفسير جامع البيان طبري ومجمع البيان طبرسي

 

يوسفي نژاد-مرضيه

 

زبان و ادبيات عربي

 

ارشد

دكتر شهبازي

 

دكتر اناري

 

7/11/93

كلاس 222دانشكده ادبيات

ساعت : 11 

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

 

تداوم وتحويل فرهنگ سياسي ايران عصر ساساني در ايران دوره اسلامي

 

كيان فر-مرجان

 

تاريخ

ارشد

دكتر ميرزايي

 

دكترشعباني

 

5/11/93

كتابخانه گروه تاريخ

ساعت10

2

بررسي تاريخ اتابكان لركوچك

 

زنده دل-فاطمه

 

تاريخ

ارشد

دكتر اصلاني

 

دكترشعباني

 

8/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:11

3

بررسي جايگاه اماكن مذهبي در دوره صفويه

 

كرمي -مريم

 

تاريخ

       ارشد

دكتر حاجي بابايي

 

دكتر متولي

 

8/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت: 30/12

4

بررسي وتحليل آموزش نوين در روزنامه هاي دوران قاجار

 

شهبازي نژاد-مرضيه

 

تاريخ

 

ارشد

دكتر حاجي بابايي

 

دكتر اصلاني

 

7/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :10 

5

بررسي مضامين سياسي -مذهبيآثارنقاشي درعصرتيموري

 

لموچي دلي-زينب

 

تاريخ

 

ارشد

دكترشعباني

 

دكتر آقامحمدي

 

4/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :11 

6

مطالعه تحولات اجتماعي وفرهنگي ايران در سالهاي 1332-1320 بر پايه مطبوعات

 

بابري لركش-امين

 

تاريخ

 

ارشد

دكتر اصلاني

 

دكتر آقامحمدي

 

29/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :30/12 

7

بررسي خوراك وتغذيه در دوره ي صفويه وقاجار

 

براتي -مهسا

 

تاريخ

 

ارشد

دكتر متولي

 

دكتر ميرزايي

 

4/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :10

8

بررسي بحران جانشيني در دوره صفويه

 

مريدي-زهرا

 

تاريخ

 

ارشد

دكتر متولي

 

دكتر اصلاني

 

7/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :30/12 

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ زمان و محل برگزاري دفاعيه

9

بررسي ماليات عصر صفوي

 

سخايي-الهه

 

تاريخ

 

ارشد

دكتر ميرزايي

 

دكتر متولي

 

6/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :11

10

بررسي ويژگي ها وكاركردهاي قلاع عصر صفويه

 

حفيظ الهي-زهرا

 

تاريخ

 

ارشد

دكتر متولي

دكتر حاجي بابايي

 

7/11/93

كتابخانه گروه تاريخ

ساعت11

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

تحليل ومقايسه ساختارهاي اسطوره اي در شاهنامه وداراب نامه

 

شعباني-عطيه

 

زبان و ادبيات فارسي

 

ارشد

دكتر حيدري

 

دكتر امين رحيمي

 

7/11/93

 سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت8

2

سيماي شاعران در آثار امام خميني

 

محمودي-زهرا

 

زبان و ادبيات فارسي

 

ارشد

دكتر رحيمي

 

دكتر جليل مشيدي

 

7/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:14

3

بررسي جنبه هاي ادبي كتابهاي فارسي ششم ابتدايي و اول دبيرستان

 

رسولي-رويا

 

زبان و ادبيات فارسي

 

       ارشد

دكتر حيدري

 

دكتر صباغي

 

7/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت: 9

4

باز نويسي  ساختاري خاطرات آزادگان با تاكيد بر خاطرات علي زماني

 

ميرزاجاني ميقاني-صديقه

 

زبان و ادبيات فارسي

 

ارشد

دكتر رحيمي

 

دكتر ذوالفقاري

 

5/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :15 

5

پسر كشي در شاهنامه بارويكرد جامعه شناسي

 

حسن بيگي-فاطمه

 

زبان و ادبيات فارسي

 

ارشد

دكتر صباغي

 

دكتر حيدري

 

5/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت :10 

6

سبك شناسي نامه هاي ملك الشعراي بهار بارويكرد تحليل گفتمان انتقادي

 

رضايي-مرضيه

 

زبان و ادبيات فارسي

 

ارشد

دكتر رحيمي

 

دكتر صباغي

 

6/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت: 8

7

 

بررسي جنبه هاي آموزشي در ادبيات داستاني كودك

 

اقبالي -سميرا

 

زبان و ادبيات فارسي

 

ارشد

دكتر عمرانپور

 

دكتر صهبا

 

8/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:14

8

بررسي طنز در آثار اكبر اكسير

 

اسماعيلي-فاطمه

 

زبان و ادبيات فارسي

 

ارشد

دكتر صهبا

 

دكتر عمرانپور

 

8/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:15

 

 

 

 

 

 

 

 

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

سبک شناسی سوره انعام

مجید ویسمه              

زبان و ادبیات عرب

ارشد

دکتر سید ابوالفضل سجادی

دکتر ابراهیم اناری

29/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت11 

2

بررسيزيبايي شناختي تصوير هاي هنري در جزء سي قرآن

 

بهبد-فروغ

 

زبان و ادبیات عرب

ارشد

دكترجرفي

 

دكترمختاري

 

6/11/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:11

3

بررسی کهن الگوی آرمان شهر در حدیقه الحقیقه سنایی و مثنوی معنوی مولوی

فروغ حیدری

زبان و ادبیات فارسی

       ارشد

دكتر حسن حیدری

جلیل مشیدی

27/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:30/12 

4

بررسي اوضاع اجتماعي واقتصادي ايران در دوره ميانه با تكيه برديوان معزي

سعیده جباره ناصرو          

تاریخ

ارشد

دکتر امامعلی شعبانی

دكتر مجید حاجی بابایی

29/10/93

كتابخانه گروه تاريخ

ساعت :11 

5

بررسی مناسبات نهضت جنگل با روسیه

سمیه سیفی پور        

تاریخ

ارشد

دکتر امامعلی شعبانی

دكتر عبدالله متولی

29/10/93

كتابخانه گروه تاريخ

ساعت :10

6

شبهات مستشرقان نسبت به سیره ی اخلاقی پیامبر(ص) و نقد آن با تکیه بر قرآن و روایات

ماندانا قنبری             

الهیات

ارشد

دكتر کیوان احسانی

دکتر محمدرضا قاسمی

29/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت: 11

7

 

بررسيتطبيقي آزادي عقيده در اسلام ويهود

 

كريمي-زهرا

 

الهیات

ارشد

دكتراحساني

 

دكترحسن بيگي

 

29/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:30/9

8

بررسی هوی پرستی در قرآن ونهج البلاغه

  اکرم رستمی    

الهیات

ارشد

دكترحسن بيگي

 

دكتراحساني

 

29/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:30/9

9

رابطه عقل و دین در قران و روایات با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی و شهید مطهری

      مجید ترابی پور        

الهیات

 

دکتر قاسمی و دکتر ابراهیمی

دکتر احسانی

28/10/93

كلاس 222  

ساعت: 30/9

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

جنگ جهانی اول بر حرکت های قومی در کردستان(مطالعه ی موردی اسماعیل آغا سمکو)

    حیدر سعیدی          

تاریخ

ارشد

دكتر ابراهیم اصلانی

دکتر عبدالله متولی

28/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت11 

2

بررسی تطبیقی مدارس نوین ایران و عثمانی

رقیه مراد گیگلو             

تاریخ

ارشد

دکتر علی اصغر میرزایی

دكتر ابراهیم اصلانی

24/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:10

3

وضعیت راههای اصفهان در دوره قاجار از  دید سفرنامه نویسان خارجي

عباس طالبی              

تاریخ

ارشد

دكتر ابراهیم اصلانی

دکترمجيد حاج بابايی

28/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:30/12 

4

بررسی احزاب و مطبوعات خوزستان از دوره ی قاجار تا پایان دوره ی پهلو

     زینب کیانی صدر         

تاریخ

ارشد

دكتر ابراهیم اصلانی

دکتر علی اصغر میرزایی

28/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت 10 

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

نسب و نسب سازی در سده های میانه تاریخ ایران ( با تاکید بر قرون 6 تا 9 هجری )

عباسعلی فرهادی

تاریخ

ارشد

دكترامامعلی شعبانی

دکتر علی اصغر میرزایی

20/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:10

2

بررسی تاریخ تشیع فراهان از ابتدا تا تاسيس دولت صفویه

علیرضا سپهری نیا

تاریخ

ارشد

دكترمجید حاجی بابایی

دكترامامعلی شعبانی

21/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:10

3

نقد ساختاری ومحتوایی شرح الکنوز و بحر الرموز

نرگس صدوقی              

زبان وادبیات فارسی

ارشد

دكترسيده زهرا موسوی 

دکتر حسن حيدری

23/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:11

4

بررسی تطبیقی آراء نحوی ابن الانباری با ابن عقیل و ابن یعیش در بحث منصوبات

   فهیمه سرلک         

زبان و ادبیات عربی

ارشد

دكترقاسم مختاری

دکتر محمود شهبازی

22/10/93

سالن گروه عربي ادبيات

ساعت:10

5

بررسی تطبیقی بن مایه های اخلاقی اشعار ابوالعتاهیه وناصرخسرو

     یوسف افسانه         

زبان و ادبیات عربی

ارشد

دکترمختاری

دکترجرفی

22/10/93

سالن گروه عربي ادبيات

ساعت11

 

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

مقایسه تاثیر حرکات اصلاحی با و بدون توپ فیزیوبال برتغییرانحنای لوردوز دانش آموزان دختر12-10سال.

سوسن کشته کار

تربیت بدنی

ارشد

دکتر مسعود گلپایگانی

دکتر احمد ابراهیمی عطری

8/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:11

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

بررسی صدق و کذب جمله های انشایی در زبان عربی و تحلیل معنایی آن در قرآن کریم

   فاطمه نظیری سنجانی           

زبان و ادبیات عرب

ارشد

دكترابراهیم اناری بزچلویی

دكترسید ابوالفضل سجادی

29/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:11

2

برجسته سازی های نهج البلاغه در مضامین مشترک با قرآن(در باب مسائل اخلاقی- تربیتی)

     زهرا شیخ حسینی         

زبان و ادبیات عرب

ارشد

دكتر سید ابوالفضل سجادی

دکتر محمود شهبازي

29/10/93

سالن دفاعيهدانشكده ادبيات

ساعت:4 1

رديف

عنوان پايان نامه/رساله

نام و نام خانوادگي دانشجو

رشته و گرايش تحصيلي

مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري

نام و نام خانوادگي استاد راهنما

نام و نام خانوادگي استاد مشاور

تاريخ زمان و محل برگزاري دفاعيه

1

تاثير تكرار واژگان توسط آموزگاران بر بهبود بازيابي اطلاعات دانش آموزگان ايراني

 

پيراسته-ميلاد

 

آموزش زبان انگليسي

 

ارشد

دكتر احمديان

 

دكتر يزداني

 

29/10/93

كلاس 124دانشكده ادبيات

ساعت:10

کانال رسمی تحصیلات تکمیلی

آمار بازدیدکنندگان

2
209
600118