« بازگشت

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

 دکتر علی خدیوی ، عضو هیات علمی گروه علوم باغبانی

 دکتری کشاورزی،علوم باغبانی

تلفن تماس: 08632777401
پست الکترونیک: a-khadivi@araku.ac.ir