عدم ارائه خدمات آموزشی در ایام تعطیلات دانشگاه

عدم ارائه خدمات آموزشی در ایام تعطیلات دانشگاه

به استحضار دانشجویان، دانش آموختگان و مراجعین محترم می رساند: با توجه به ایام تعطیلی دانشگاه در تاریخ ۲۱ تا  ۳۱ مرداد ماه ، خدمات آموزشی در بازه یاد شده ارایه نمی گردد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی